bell-icon

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Finansal Sağlık
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    TMSF Mevduat Sigortası

    Mevduat Sigortası Kapsamı ve Tanımı

    7.11.2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 200 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı 2022 yılı için sigorta kapsamındadır.
    Bu tutar tekrardan, her takvim yılı başından geçerli olacak şekilde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak TMSF tarafından artırılacak ve Resmi Gazetede ilan edilecektir.

    SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA OLAN TASARRUF MEVDUATI VE KATILIM FONLARI
    Kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat ve katılım fonları, Türkiye’de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (offshore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasının ortalama faiz oranları üzerinden verilen aşırı faizler ve katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasının kâr payları ortalaması üzerinde verilen aşırı kâr payları sigorta kapsamı dışındadır.
    Kredi kuruluşlarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

    SİGORTADAN YAPILAN ÖDEMELER
    Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat ve katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması hâlinde Türk Lirası olarak yapılır.Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ve faiz reeskontları, katılma hesapları için ise birim hesap değerleri, özel cari hesaplar bakiyeleri üzerinden dikkate alınır. Döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşlarının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (kıymetli maden cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.