Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    TMSF Mevduat Sigortası

    Mevduat Sigortası Kapsamı ve Tanımı

    7.12.2023 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde Resmi Kuruluşlar, Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, Döviz ve Kıymetli Maden Cinsinden Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı 2024 yılı için sigorta kapsamındadır.

    Bu tutar tekrardan, her takvim yılı başından geçerli olacak şekilde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak TMSF tarafından artırılacak ve Resmi Gazetede ilan edilecektir.

    SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA OLAN TASARRUF MEVDUATI VE KATILIM FONLARI
    Kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat ve katılım fonları, Türkiye'de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası'na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasının faiz oranları ortalaması üzerinde verilen aşırı faizler ve katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasının kâr payları ortalaması üzerinde verilen aşırı kâr payları sigorta kapsamı dışındadır.

    Kredi kuruluşlarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

    SİGORTADAN YAPILAN ÖDEMELER
    Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat ve katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken mevduat hesaplarının anapara ve faiz reeskontları, katılma hesaplarının birim hesap değerleri, özel cari hesaplar ise bakiyeleri üzerinden dikkate alınır. Döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşlarının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (kıymetli maden cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.