bell-icon

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Finansal Sağlık
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Bağımsız Güvence Raporu

    Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na

    Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu’na İlişkin Rapor

    Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Banka”) yönetiminin, 1 Temmuz- 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin hazırlamış olduğu Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu’na (“Uyum Raporu”) ilişkin makul güvence denetimi çalışmasını üstlenmiş bulunuyoruz.

    Dayanak Denetim Konusu

    Bu rapor, Banka yönetiminin, 5 Mart 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) tarafından onaylanan “Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi”, “Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi” ve “Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergesi” (hep birlikte “Yönerge” olarak anılacaktır) kapsamında bankalarca hazırlanması zorunlu olan Uyum Raporu’nun hazırlanmasına yönelik olan yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla 1 Temmuz - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin hazırlamış olduğu Uyum Raporu’na ilişkin tarafımızca verilecek makul güvence ile ilgilidir.

    Yapısal Kısıtlamalar

    Bu rapor, Denetçinin Sorumlulukları bölümünde belirtilen kapsam çerçevesinde 1 Temmuz - 31 Aralık 2021 dönemine ait Uyum Raporu’na ilişkin olarak elde edilen kanıtlara ve makul güvence denetimi çalışmasına dayanmaktadır. Uyum Raporu’nda belirtilen kontrollerin işleyiş etkinliğiyle ilgili bir değerlendirmenin gelecek dönemlere yansıtılması -projeksiyonu-, kontrollerin yetersiz veya başarısız olma riskine sebep olabilir. Bununla birlikte, ilgili kontroller işletim veya raporlama işlemlerinde oluşan tüm hataları veya eksiklikleri önleyemeyebilir veya tespit edemeyebilir. Değişen koşullar nedeniyle kontrollerin yetersiz hâle gelmesi veya politika ve prosedürlere uygunluğun azalması ihtimali vardır.

    Özel Amaç

    Bu rapor, Banka’nın, yukarıda atıfta bulunulan Yönerge hükümlerine uygunluk sağlamasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple, bu rapor başka amaçlar için uygun olmayabilir.

    Bağımsızlık ve Kalite Kontrol

    (“KGK”) tarafından yayımlanan, dürüstlük,
    tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranıştan oluşan temel
    ilkelere dayanan, Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar’ın (Bağımsızlık Standartları Dâhil)
    (Etik Kurallar) bağımsızlık ve diğer etik hükümlerine uymaktayız.

    Kalite Kontrol Standardı 1 hükümlerini uygulamakta ve bu doğrultuda - etik hükümler, mesleki standartlar ve geçerli mevzuat hükümlerine uygunluk konusunda yazılı politika ve prosedürler de dahil olmak üzere - kapsamlı bir kalite kontrol sistemi sürdürmekteyiz.

    Banka Yönetimi’nin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Sorumlulukları

    Banka yönetimi, Uyum Raporu’nun Yönerge’ye uygun olarak hazırlanmasından ve Yönerge’de bahsedilen “Beş Adım Yaklaşımının” uygulanmasından sorumludur.

    İlaveten, Banka yönetimi, Uyum Raporu’na ilişkin olarak denetçiye sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamakla yükümlüdür. Banka yönetimi, ayrıca, söz konusu belgelerin hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermediğini makul ölçüde garanti eden iç kontrol sisteminin sürdürülmesinden de sorumludur.

    Üst yönetimden sorumlu olanlar, Banka’nın Uyum Raporu’nun hazırlanma sürecinin gözetiminden sorumludur.

    Denetçinin Sorumlulukları

    Sorumlu tedarik zinciri güvence denetimi çalışmaları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri ile Borsamız Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı (Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi, Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi, Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergesi) hükümleri çerçevesinde yapılmış ve Bağımsız Güvence Raporu (Rapor) hazırlanmıştır.

    Yaptığımız güvence çalışması, “Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi” ve KGK tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000’e (“GDS 3000”) – “Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri” uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar; dayanak denetim konusunun, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunulup sunulmadığına ve kontrollerin uygun şekilde tasarlanıp tasarlanmadığına ve etkin şekilde işleyip işlemediğine dair makul güvence elde etmek üzere prosedürlerimizi planlamamızı ve uygulamamızı gerektirmektedir.

    Kontrollerin tasarımı ve işleyiş etkinliği hakkında raporlama yapılmasına yönelik bir güvence denetimi, Yönerge’de yer alan açıklamalar ile kontrollerin tasarımına ve işleyiş etkinliğine dair kanıt elde etmek amacıyla prosedürlerin uygulanmasını içerir. Seçilen prosedürler; dayanak denetim konusunun gerçeğe uygun bir biçimde sunulmama ve kontrollerin uygun bir şekilde tasarlanmama veya etkin şekilde işlememe risklerinin değerlendirilmesi dâhil, denetçinin mesleki muhakemesine dayanmaktadır. Prosedürlerimiz, Dayanak Denetim Konusu’nda belirtilen amaçlara ulaşıldığına dair makul güvence sağlamak için gerekli gördüğümüz söz konusu kontrollerin işleyiş etkinliğinin test edilmesini de içermektedir. Bu tip bir güvence denetimi; dayanak denetim konusunun genel sunumunun, belirtilen amaçların uygunluğunun değerlendirilmesini de kapsamaktadır.

    Bu rapor Banka’nın, Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası çerçevesinde temin ettiği kıymetli madenlerin Banka politikaları ve BİST Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı gereklilikleriyle uyumlu olduğuna, kıymetli madenlerin ticaretine ilişkin Banka tarafından ibraz edilen ve bağımsız güvence raporuna dayanak teşkil eden belgeler ile BİST Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı kapsamında yapılan tüm bildirimlerin (Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri İstatistiki Bilgi Formu, Eğitim İstatistikleri gibi) tamlığına ve doğruluğuna dair Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da dahil olabileceği taraflar için denetim sonucuna makul güvence sağlamak üzere hazırlanmıştır.

    Bu raporun Dayanak Denetim Konusu bölümünde belirtilen denetim kapsamına yönelik, başlıca, aşağıda yer alan prosedürleri gerçekleştirdik:

    • Banka İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Kontak Kişisi ile görüşmeler yapılması,
    • Tedarik zincirinde yer alan süreçlerin yetkilileri ile görüşmeler yapılması,
    • Banka’nın yürürlükte bulunan politika ve prosedürleri incelenip yeterlilik ve uygunluk bakımından değerlendirilmesi,
    • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik de göz önünde bulundurularak sorumlu tedarik zinciri sürecine ilişkin kanıtlar toplanması ve incelenmesi,
    • İlgili süreçlerde yer alan kontrollerin belirlenmesi ve yeterliliğinin değerlendirilmesi,
    • Banka’nın ilgili süreçler için hazırlamış olduğu iç yönergelerin incelenmesi ve yeterliliğinin değerlendirilmesi,
    • Banka tarafından tedarik zincirinde belirlenmiş olan risklerin değerlendirilmesi.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Yönergesine İlişkin Cari Dönemde Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Özet Tablo

    Haziran 2021 tarihli ve 31.YÖN.05 kodlu “Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi”“ madde 10 uyarınca raporumuzda sadece kayda değer kontrol eksikliği ve önemli kontrol eksikliği olarak değerlendirilen bulgulara, Borsa İstanbul A.Ş tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kodlanarak yer verilmiş olup, kontrol zayıflığı olarak değerlendirilen bulgular denetlenen ile yazılı olarak paylaşılmış ve raporumuzda sadece istatistiksel bilgilerine yer verilmiştir. İlk denetim dönemi olması sebebi ile geçmiş döneme ilişkin bulgu bulunmamaktadır.

    Cari dönemde tespit edilen bulgulara ilişkin özet tablo aşağıda sunulmuştur:

    Görüş

    Yaptığımız çalışmaya ve elde edilen kanıtlara dayanarak, görüşümüze göre, tüm önemli yönleriyle,

    (a) Garanti Bankası A.Ş. tarafından 1 Temmuz – 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin hazırlanmış olan Uyum Raporu Yönerge hükümlerine göre gerçeğe uygun bir biçimde sunulmaktadır,
    (b) Garanti Bankası A.Ş tarafından Yönerge’de belirtilen amaçlara ilişkin tasarlanan kontroller 1 Temmuz- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönem boyunca uygun bir şekilde tasarlanmıştır,
    ( c) Tarafımızca test edilen kontroller 1 Temmuz- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönem boyunca etkin şekilde işlemiştir.

    KPMG Bağımsız Denetim ve
    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

    Alper Güvenç

    Sorumlu Baş Denetçi

    İstanbul, 28 Haziran 2022