Kredi GarantiFonu (KGF)

.

Teminat KGF’den, Krediniz Garanti BBVA’dan! KOBİ’lerin tüm ihtiyaçları için uygun kredi çözümleri, Kredi Garanti Fon (KGF) desteğiyle Garanti BBVA’da!

İster nakit akışınızı düzenlemek, ister işletme ya da yatırım sermayesi ihtiyacınızı karşılamak için Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi (PGS) kapsamında “ Kredi Garanti Fonu” (KGF) kefaleti ile krediniz Garanti BBVA’da!

KGF başvurunuzu formu doldurarak hemen yapabilir; detaylı bilgi için 444KOBI’yi (4445624) arayabilir ya da size en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.

Kredi Garanti Fonu(KGF) Kredisi Özellikleri

 • Kefalet Tutarı : En fazla 12.000.000 TL olup, kredi tutarının %90’ı oranındadır.
 • KOBİ’ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilerin PGS ile kullanılacağı ticari taksitli kredilerin ödemesiz dönemi en fazla 12 ay, vadesi ise en az 6 ay, en fazla 60 aydır.
 • İhracatçı KOBİ’lerin Portföy Garanti Sistemi ile kullanılacağı ticari taksitli kredilerin vadesi en az 6 ay, en fazla 60 aydır ve kefalet oranı %100’dür.
 • İhracatçı KOBİ’ler, PGS aracılığıyla Eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabilir.
 • Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan komisyon oranı kefalet tutarı üzerinden kredi kullandırım tarihinde %0.03 olup, bu tutar haricinde farklı bir ücret/komisyon alınmamaktadır.

 

Kredi Garanti Fonu(KGF) Kredisi Başvuru Uygunluk Kriterleri

Genel Kriterler

 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi gerekmektedir.

 

Özel Kriterler

KOBİ

 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmasıdır. (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)

 

Kadın ve genç girişimci

 • Başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
 • Genç Girişimciler için, firmanın hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup, 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması,
 • Kadın Girişimciler için, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet göstermesi ve hisseleri toplamının en az %50’sinin 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu kişilere ait olması.

 

İhracatçı KOBİ

 • Başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması. (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.


Hazine destekli portföy garanti sistemi kapsamında kullanılacak ticari taksitli kredinin KGF kefalet oranı %90’dır. Yurtiçinde faaliyet gösteren, SGK ve vergi borcu olmayan, borcu bulunduğu takdirde yeniden yapılandırılmış olan ve yapılandırması bozulmamış olan, başvuru tarihi itibari ile kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre kredileri donuk alacak niteliğinde beşinci grupta izlenen kredi olmayan KOBİ’ler faydalanabilir. Kredi başvuruları, bankamızca yapılacak nihai değerlendirme sonucu herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması ve sonrasında KGF’nin kefalet başvurusunu onaylaması kaydıyla kesin onaya dönüştürülecektir.

 

100 Soruda Kredi Garanti Fonu

100 Soruda Kredi Garanti Fonu(KGF) dokümanı için tıklayınız. Bazı soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Portföy Garanti Sistemi (PGS) nedir?

Bankalara KGF’nin tahsis ettiği kredi limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin KGF tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, Bankaların içsel derecelendirme notları esas alınarak değerlendirildiği ve portföye sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla sağlanan kefalet sistemidir.

KGF’ye nasıl başvurulur? Hangi bankalardan kullandırılan kredilere kefalet verir?

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır. KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, bankalardan kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan bankalardan herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF’ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF’ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

PGS’de genel işleyiş nasıldır?

Bankaya tahsis edilen portföy limitleri dahilinde uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KOBİT üzerinden KGF’ye iletilir. İlgili belgelerin KOBİT sistemine eklenmesi suretiyle yapılan talepler, KGF tarafından en geç 2 iş günü içinde Bankaya yararlanıcının PGS portföyüne dahil edilip edilmeyeceğini KOBİT üzerinden durum sütununda görülecek şekilde “onaylandı” ya da “reddedildi” şeklinde bildirerek sonuçlandırılır. Banka, KGF’nin onay bildirim tarihini (sistem onay tarihi) takip eden günden başlamak üzere en geç 30 gün içinde lehine talepte bulunduğu yararlanıcıya krediyi kullandırmalı ve KOBİT üzerinden krediyi “kullanımda” konumuna getirmelidir. Kredinin, onaylanan kefalet şartlarında belirtilenden daha kısa bir vadede veya daha az tutarda kullandırılmak istenmesi halinde yeniden onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Onaylanan kefalet vadesi içinde kalmak kaydıyla daha kısa vadeli kredi kullandırılması mümkün olup, KOBİT üzerinden “kredi aç” işlemi yapılırken Bankanın yeni vadeyi girmesi yeterlidir.

Onaylanan kredi tutarından daha düşük tutarda kullandırım yapılması veya kredinin dilimler halinde kullandırılması durumunda KOBİT üzerinden “kredi aç” işlemi yapılırken Bankanın kullandıracağı kredi tutarını girmesi yeterlidir. Kalan tutarın kullandırımı arzu edilirse 30 günlük kefalet geçerlilik süresi içerisinde kullandırılmalıdır.

Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri ve başvuru esnasında istenen belgeler nelerdir?

KOBİ

 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması, Kadın Girişimci ve Genç Girişimci
 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en fazla 2 yıldır faaliyet gösteriyor olması

İhracatçı KOBİ

 • İhracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan tüm Kobi’ler.

KOBİ DIŞI

 • Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın KOBİ dışı tüm firmalar

İHRACATÇI KOBİ DIŞI

 • İhracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan KOBİ dışı tüm firmalar İstenen belgeler; Yararlanıcı beyanı, güncel Kurumsal KKB risk raporu, SGK borcuna ve Vergi borcuna ilişkin sorgulama yazıları.

PGS Hazine Kaynaklı Verilen KGF Kefaletlerine İlişkin Tazmin talebinde bankadan istenen evraklar nelerdir?

Aşağıdaki belgeler KOBİT sistemine eklenmek suretiyle KGF’ye gönderilir.

 • Tazmin talep yazısı
 • Kredi kat ihtarnamesi
 • İcra Dairesi ve takip numarası bilgilerini içerir İcra Müdürlüğü onaylı kanuni takip işlemlerine başlatıldığına dair takip talebi ve ödeme emirleri
 • Kredi başvurusu sırasında yararlanıcının iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmadığına dair belge
 • Taksitli kredilerde yararlanıcı imzalı ödeme planı ve ödenen/ödenmeyen taksit dökümü
 • Kredinin kullandırıldığı tarihten ödeme gününe kadar hareketleri gösterir cari hesap ekstresi
 • 170 (TOA) hesaba kesilen muhasebe fişi sureti veya dekontu
 • Genel kredi sözleşmesi sureti
 • Banka nezdinde yararlanıcıya ait hesaba ilişkin IBAN numarası

İlginizi çekebilir

 • Grup Emeklilik

  Şirketiniz için Garanti Emeklilik'ten Grup Emeklilik!

 • GoGaranti

  GoGaranti ile bankacılık çok hızlı ve çok kolay.

Daha çok kazanmanız için Garanti BBVA hep yanınızda...Daha çok kazanmanız için Garanti BBVA hep yanınızda...