Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Kredi Garanti Fonu (KGF)

    Teminat KGF’den, Krediniz Garanti BBVA’dan! KOBİ’lerin tüm ihtiyaçları için uygun kredi çözümleri, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle Garanti BBVA’da!

    İster nakit akışınızı düzenlemek, ister işletme ya da yatırım sermayesi ihtiyacınızı karşılamak için Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi (PGS) kapsamında “ Kredi Garanti Fonu” (KGF) kefaleti ile krediniz Garanti BBVA’da!

    KGF başvurunuzu formu doldurarak hemen yapabilir; detaylı bilgi için 444KOBI’yi (4445624) arayabilir ya da size en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.

    • Koşullar

     Aşağıda sayılan yararlanma koşullarına sahip KOBİ veya KOBİ DIŞI işletmeler %80 ila %100 arasında değişen oranlarda KGF kefaletinden yararlanabilirler. Kredi tutarı ve vadeleri paket bazında değişmekle beraber asgari 6 ay, azami 5 yıla kadar kefalet başvurusu yapılabilmektedir.
     • İşletmenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi olması veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması.
     • Başvuran işletme hakkında ve işletmenin ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması.
     • İşletmenin, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla Kurum kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.
     • İşletmenin başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.